ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 دوشنبه 28 مرداد
 معرفی دوره تولید چند رسانه ای authorware در جنوب تهران

دیپلم هنرستان با تخفیف ویژه در جنوب تهران
نرم افزار Authorware یکی ازبهترین وآسان ترین برنامه ها جهت تهیه سیستم های چندرسانه ای است. بااستفاده ازقابلیت های آن ازقبیل: انیمیشن،صداوفیلم ارتباط تعاملی ومحاوره ای باکاربر داشته باشد.

گرفتن دیپلم هنرستان در جنوب تهران، گرفتن دیپلم غیر حضوری هنرستان در جنوب تهران، گرفتن دیپلم از راه دور هنرستان در جنوب تهران، گرفتن دیپلم مجدد هنرستان در جنوب تهران، گرفتن دیپلم رسمی هنرستان در جنوب تهران، گرفتن دیپلم فنی هنرستان در جنوب تهران


دیپلم کار و دانش در فردیس جنوب تهران
دیپلم کار و دانش در سرچشمه جنوب تهران
دیپلم کار و دانش در رجایی‌شهر جنوب تهران
دیپلم کار و دانش در منیریه جنوب تهران
دیپلم کار و دانش درجی جنوب تهران
دیپلم کار و دانش در امیریه جنوب تهران
دیپلم کار و دانش در شوش جنوب تهران
دیپلم کار و دانش در بازار تهران جنوب تهران
دیپلم کار و دانش در ۴۵ متری جی جنوب تهران
دیپلم کار و دانش در صالح آباد جنوب تهران

    دوره های مرتبط